top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

DAADWERKELIJK ACHTERSTAND BESTRIJDEN

 

We formuleren een zeer ambitieus streven voor Top VVE: het daadwerkelijk opheffen van de achterstand.

 

Doelstelling Top VVE: met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) daadwerkelijk de achterstanden van doelgroepkinderen t.o.v. niet-doelgroepkinderen doen verdwijnen. Begin groep 3 hebben de kinderen een taal- en rekenscore die gemiddeld gelijk ligt aan het landelijk gemiddelde. 

Bekend uit nationaal en internationaal onderzoek is dat na afronding van VVE de achterstanden vanaf groep 3 weer kunnen toenemen, ofwel een eventueel VVE-effect ‘uitdooft’. Achterstanden kunnen oplopen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs [1]. Uiteraard dient dit voorkomen te worden, maar dit valt buiten het kader van VVE. Wel wordt met deze Top-VVE-aanpak nagestreefd dat ouders en kinderen een ambitieuze en lerende houding ontwikkelen en dat ouders nauw samenwerken met de instelling. Aspecten waar in de latere schoolloopbaan profijt van kan worden getrokken.

Tot 2017 bleek uit onderzoek dat de effecten van de VVE-invulling in Nederland zwaar tegenvielen. In 2017 bleek echter uit het Pre-COOL onderzoek dat de ‘versterkte’ voorschoolse educatie duidelijk een aantal betekenisvolle positieve effecten had/heeft op de taalontwikkeling van achterstandspeuters. In de daaropvolgende vroegschoolse periode en verdere basisschoolperiode lijken de achterstanden te stagneren, in ieder geval niet groter te worden. Ook bleek uit dit onderzoek dat het met de ‘educatieve kwaliteit’ in zowel de voorschool als de vroegschool gemiddeld genomen nog heel mager gesteld was.

 

VVE kan potentieel heel sterk bijdragen aan achterstandsbestrijding, zo weten we uit internationaal onderzoek. Met het concept Top VVE willen we de lat hoog leggen. Daar waar de zwaarste achterstanden zijn, zouden we hoog effectieve VVE-voorzieningen moeten gaan zien te realiseren. Geen genoegen nemen met matige educatieve kwaliteit en uitstraling van voorzieningen. 

Met hoog effectieve voorzieningen kun je ook maatschappelijk en politiek aantonen dat goed onderwijs en educatie er toedoen, het kan het draagvlak voor VVE vergroten.

Inmiddels is vanuit onderzoek veel bekend over wat werkt om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Deze kennis hebben wij opgenomen in onze opzet voor Top VVE.

 

Al enkele decennia (van voor 2000) zijn we in Nederland bezig met de invoering van VVE, waarbij diverse beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden. Momenteel – 2019 – zien we de volgende landelijke ontwikkelingen:

  • De voorschoolse educatie bouwen we uit naar kwantiteit (van minimaal 10 uur naar 16 uur per week) en kwaliteit (bv. taaleisen aan het personeel, de ‘Bestuursafspraken’, meer hbo-ers). De aanvankelijke keuze voor 10 uur per week met veelal mbo-personeel betrof – in internationale vergelijking – een heel ‘magere’ invulling;

  • De vroegschoolse educatie krijgt -gemiddeld genomen- steeds minder aandacht van besturen en directeuren (zie ook de Pre-COOL-conclusies hieromtrent)

[1]    Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Nederlandse VOCL-onderzoeken.

bottom of page