top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

LOKAAL TOP-VVE-BELEID 

Onderwijsachterstanden in Nederland zijn fors en hardnekkig. Al op jonge leeftijd ontstaat een educatieve kloof. Investering in de voor- en vroegschoolse periode loont: de achterstanden kunnen fors afnemen als kinderen deelnemen aan educatief sterke voorzieningen. Er is nog volop verbetering mogelijk in die educatieve kwaliteit, zowel voor de peuter-, als kleuterperiode. Dit is het doel van Top VVE.

 

De oab-budgetten van gemeenten en scholen zijn relatief sober, afgezet tegen de landelijke doelstellingen. Daadwerkelijk hoog-effectieve voorzieningen daarmee realiseren is niet eenvoudig.

We beschrijven de randvoorwaarden en de benaderingen.


Randvoorwaarden Top VVE

Voorscholen:

  • Benodigde Formatie: 16 uur groepsgebonden uren versus 6,5/7,5 uur niet-groepsgebonden uren (w.v. 2 uur voor professionalisering);

  • Coach: tenminste 4 uur per week per groep.

Vroegscholen:

De minimumeisen (deels gebaseerd op commissie Meijnen (1995)):

  • Tenminste 4 dagdelen per week een 2e kracht op de groep;

  • Maximale groepsgrootte 25 kinderen. Optioneel : overgangsmodel groepsgrootte max. 20 kinderen, 4-jarigen;

  • Tenminste 6 uren per maand voor professionalisering.

 

Oab-middelen kunnen worden ingezet voor een smallere of bredere doelgroep. Gezien de omvang van de problematiek en de middelen adviseren wij focus op de doelgroep. Geen verbreding en verdunning of inzet van oab-middelen voor andere doelen.

 

Benadering GOAB 1: Sterke educatieve voorzieningen in zware achterstandssituaties

Kies als doel in GOAB  dat in de zwaarste achterstandssituaties er ‘gewoon educatief sterke’ voorzieningen horen te zijn. Bereken de kosten daarvan (zie de Randvoorwaarden hierboven ). Bepaal daarna of er en hoeveel dan budget over is voor VVE-light-varianten en verbreding van de doelgroep. Dus niet andersom: eerst een brede doelgroep kiezen en daarover de middelen uitsmeren. Om hoog-effectieve voorzieningen te krijgen dient aan een aantal voorwaarden op het vlak van formatie en professionalisering (voor de vroegschool ook de groepsgrootte) te worden voldaan.  

 

Benadering GOAB 2: VVE-innovatiecentra en spin-off

Een andere wijze om op lokaal niveau de educatieve kwaliteit te versterken is de benadering van de Innovatiecentra VVE (ook wel VVE-pluscentra of Top-VVE-centra). Middels een uitverkiezing worden de centra geselecteerd. In deze centra wordt extra geïnvesteerd om de educatieve kwaliteit op hoog niveau te brengen. En vervolgens gaan deze centra een spin-off functie vervullen naar de rest van het VVE-veld. Zo kan (mits) goed uitgevoerd) nieuwe energie en elan worden vrijgemaakt in de sector.

 

Schoolbesturen

De gewichtenmiddelen zijn fors afgenomen in de afgelopen 15 jaar. Wij pleiten voor bewuste inzet van de resterende oab-middelen voor oab-doelen. Dus niet alleen voor de zwakstpresterende leerlingen of de zorgleerlingen. Op zware achterstandsscholen betekent dit: de minimale randvoorwaarden voor goede vroegschoolse educatie, extra aandacht in de latere jaren voor taal en kennis van de wereld, een zorgvuldige povo-overgang en vo-voorbereiding. Een forse opgave. Oab-versterking kan deels op lokaal niveau plaatsvinden en daarmee schaalvoordeel bieden.De benadering van de Innovatiecentra kan een forse impuls geven aan kwaliteitsbewustzijn en –versterking.

 

Personeelstekort is een toenemend fors probleem in de voorschoolse en de vroegschoolse educatie (vgl. de onderwijsinspectie: 'Staat van het onderwijs', 2019). Top-VVE biedt een sterk ontwikkelingsperspectief voor personeel en kan de aantrekkelijkheid van werken in deze locaties sterk vergroten.

bottom of page