Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

OPBRENGSTEN: ONDERZOEK TOP VVE

 

Met de invoering van Top VVE  loopt een onderzoekslijn mee. Belangrijk daarin is het onderzoek, met het CLASS-instrument (Classroom Assesment Scoring System)*, naar de pedagogische en educatieve kwaliteit van de pm’ers en leerkrachten. De CLASS score is de belangrijkste maat voor het succes van Top VVE. Als die hoog is - we streven naar een 5+ score op een schaap die loopt van 0 tot 7 –, heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van deelnemende kinderen.

Daarnaast willen we de taalvaardigheid van de kinderen in beeld brengen. De door voorscholen en scholen zelf gebruikte toetsen en/of observaties leveren hiervoor onvoldoende betrouwbare informatie. Taalvaardigheid betrouwbaar meten bij heel jonge kinderen is ook complex. We laten daarom door de Universiteit Utrecht een onafhankelijk taalonderzoek uitvoeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de

CELF-test (Clinical Evaluation of Language Fundamentals).

Lees meer: 

Opvallende opbrengsten

Top VVE is geen holle marketingterm. De beste VVE  voorzieningen moeten staan in buurten met de grootste achterstanden. Daar zouden  topleerkrachten en PM’ers moeten werken. Voor de Dordtse en Nijmeegse  locaties zijn die voorgedragen door hun werkgevers  en beoordeeld door Vinci op hun vermogen te functioneren in een academische cultuur. Hun belangrijkste opdracht: educatieve kwaliteit van topniveau. Die wordt vastgesteld met het ook in Pre-COOL gebruikte CLASS-instrument. CLASS maakt het mogelijk om de proceskwaliteit van  instellingen te vergelijken met (inter-) nationale gemiddelden. Om te kunnen spreken van ‘hoge kwaliteit, moet de score ten minste ‘vier’ zijn.  In Nederland ligt de gemiddelde score daar ruim onder.

Top VVE  mikt op een aanzienlijk hogere score van (ten minste) 5. Volgens onderzoekers van de UU ‘een zeer ambitieus doel’, slechts te bewerkstelligen onder een groot aantal voorwaarden. De belangrijkste: een intensief en samenhangend professionaliseringsaanbod. Binnen Top VVE is professionalisering dan ook geen terzijde, maar de kern van de aanpak. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten trekken gezamenlijk op in de tweewekelijkse ‘kennisgemeenschap’, de motor van de voortdurende professionalisering. Op deze plek wordt uitsluitend gepraat over de onderwijsinhoud. Om te kunnen deelnemen wordt een ‘academische houding’ gevraagd, gericht op kennisdeling en reflectie. In een goed functionerende kennisgemeenschap is sprake van ‘kennisvermeerdering’. Onderzoeksbureau Oberon stelt vast dat in Dordrecht de kennisgemeenschap na twee jaar ‘op hoog niveau functioneert’. Dat is opmerkelijk, gezien het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers (mbo-3; in Dordrecht is eerst gestart op de voorschool). Het is daarnaast belangrijk, omdat de opbrengst, van welk programma dan ook, staat of valt met de kwaliteit van degenen die het uitvoeren. 

Top VVE gaat uit van bestaande programma’s, maar richt zich op een hoge kwaliteit van de uitvoering. Centraal staan de interactievaardigheden van de uitvoerders. Hun taak is de taal- en denkontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Dat is geen willekeurige opdracht, omdat juist deze facetten van de cognitieve ontwikkeling sterk bepalend zijn voor de onderwijskansen van kinderen. Het is tegelijkertijd een lastige opdracht. Binnen het Pre-Cool-onderzoek laat CLASS zien dat juist de interactievaardigheden van veel VVE-uitvoerders tekort schieten. In Top VVE worden ze door en door begeleid op dit sleutelonderdeel. 

De Universiteit Utrecht onderzoekt of Top VVE er in slaagt de educatieve kwaliteit te vergroten. Een jaar na de invoering  liggen de scores op de Dordtse voorscholen nu op of rond de ‘vijf’, ruim boven landelijk en internationale gemiddelden. Volgens de UU is de educatieve kwaliteit van opvallend hoog niveau.

Afbeeldingen hieronder (Lotte Henrichs, UU): respectievelijk: 

- nulmeting op Top VVE-locaties in Dordrecht

- vergelijking nulmeting en effectmeting

- Dordrecht (twee metingen) in vergelijking met het landelijk gemiddelde (blauwe lijn)

* Voor meer informatie over CLASS, klik hier.

Vinci@vinci-toponderwijs.nlLinkedIn

© Vinci Toponderwijs - Utrecht