Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png
 
 

PROJECTEN

Een goed concept is één. Maar dan is er ook nog de uitvoering. Ook daarmee bemoeien we ons intensief. Vinci verbindt zich voor langere tijd aan lokale voor- en vroegscholen. Dat kan een volledig nieuwe voorziening zijn, vanaf de start opgebouwd, of de versterking van een bestaande locatie. Vinci is, samen met de opdrachtgever, verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Het liefst werken we op kleine schaal, bijvoorbeeld met twee koppels van voor- en vroegscholen in een gemeente. Samen vormen die het lokale VVE innovatiecentrum. Daar wordt de Top VVE aanpak in zijn geheel uitgevoerd en onderzocht. Hier vinden de trainingen en bijeenkomsten van de kennisgemeenschap plaats. De rest van het VVE-veld deelt in de ervaringen die worden opgedaan in het innovatiecentrum. Zij hebben de gelegenheid onderdelen van het concept over te nemen bij hun eigen organisaties.

Dordrecht

In Dordrecht wordt op drie voorschoolse locaties van SDK gewerkt met het brede concept Top VVE. De belangrijkste doelstelling: de verhoging van de educatieve kwaliteit. Onder meer het Pre-COOL onderzoek naar de effecten van VVE stelt vast dat die (landelijk) achterblijft. Als de educatieve kwaliteit hoog is, mogen daadwerkelijk grotere bijdragen aan de achterstandsbestrijding worden verwacht: een hoger ontwikkelingsniveau van deelnemende kinderen. Recent onderzoek van de UU laat zien dat de inspanningen in Dordrecht hun vruchten afwerpen: de educatieve kwaliteit op de SDK locaties ‘is van opvallend hoog niveau’. De gemeente Dordrecht wil dat de revenuen van het concept zich niet beperken tot de drie pilot-locaties. Ook de rest van het lokale onderwijsveld moet op een of andere manier kunnen profiteren van de opgedane ervaringen.

Nijmegen

In Nijmegen werken KION, KINOP en Conexus samen aan Top VVE. In de stad zijn twee VVE-koppels geselecteerd, die samen fungeren als lokaal innovatiecentrum. In de wijk Hatert gaat het om basisschool de Klumpert en voorschool Paradijs. In Dukenburg vormen de Meibloem en de Meiboom samen een Top-VVE-locatie. Ook deze locaties slagen er in om bovengemiddelde kwaliteit te bieden. Reden voor de gemeente Nijmegen om het aantal TOP VVE locaties in de stad uit te breiden.

En verder

Ook in Lelystad en Almere wordt gewerkt met het TOP VVE concept. Onder andere Schiedam en Amsterdam staan op de drempel om TOP VVE te gaan invoeren.